Privacy Statement

15 mei 2018

Piek Technische Service B.V. respecteert de privacy van haar klanten, contactpersonen en
medewerkers en in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.
Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.
De aan u beschikbare privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.
Artikel 1 – Wettelijke bepalingen
Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna ook: “De beheerder”): Piek Technische Service B.V., gevestigd te Iepenlaan 12, 4254 AZ Sleeuwijk, KvK-nummer: 18075468

J.C. Piek is de Functionaris Gegevensbescherming van Piek Technische Service B.V.
Hij is te bereiken via info@ptssleeuwijk.nl

Artikel 2- De verwerking van persoonsgegevens
1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Piek Technische Service B.V..  Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerken zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u  doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.:
Naam
Geslacht  (ivm aanspreektitel)
Adresgegevens
E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)
Bankrekeningnummer(s) (ivm betaling van facturen)
Gegevens betreffende uw werk, zoals salaris, functie etc.
Opleiding (niveau)

Piek Technische Service B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ptssleeuwijk.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Artikel 3 – Doel van de verwerking
Wij verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:
Het verwerken van bestellingen
Het afhandelen van uw betaling
Onze personeelsadministratie
Het voldoen aan een wettelijke verplichting
            U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te
kunnen voeren
Om goederen en diensten bij u af te leveren
Piek Technische Service B.V. verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe
verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Artikel 4 – Registratie persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.
Piek Technische Service B.V. maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen waarmee besluiten gemaakt worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Piek Technische Service B.V.) tussen zit.

Artikel 5 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@ptssleeuwijk.nl.

2. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.  Vermeld het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Piek Technische Service B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen
In geval van enige wet-of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 – Commerciële aanbiedingen
1.        U kunt op aanvraag commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder.
Een commerciële aanbieding ontvangt u alleen in de vorm van een door u
zelf aangevraagde offerte of wanneer u daarom gevraagd heeft. Maar nooit
zonder toestemming. Indien u geen aanbieding wenst te ontvangen stuurt u
een e-mail naar het volgende adres: info@ptssleeuwijk.nl.
2.       Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke
voor commerciële doeleinden.

Artikel 8 – Bewaartermijn gegevens
De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij de wet bepaald is.

Artikel 9 -Toepasselijk recht
Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 – Contact
Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Piek Technische Service B.V., info@ptssleeuwijk.nl, 0183-510183

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Piek Technische Service B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Piek Technische Service B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Piek Technische Service B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ptssleeuwijk.nl.

 

 

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 15 mei 2018 tot nader order.